POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ogólne

Firma Cleaning Company respektuje prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Chcemy poinformować, jakie dane firma Cleaning Company zbiera i w jaki sposób są one przetwarzane. Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r (t.j.:Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.),. Dokładamy starań, aby zapewnić przestrzeganie prawa.

2. Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez firmę Cleaning Company z siedzibą we Wrocławiu przy al. Poprzeczna 76/12-16, NIP; 899-010-00-92.  Chroni ona także Pani/Pana dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli zostały udostępnione dane osobowe i życzy sobie Pani/Pan usunięcia lub zmiany tych danych, prosimy o wysłanie e-maila na adres biuro@cleaningcompany.com.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Prosimy również tą drogą kontaktować się z nami, jeżeli chcą Państwo  wiedzieć, czy i jakie informacje zebraliśmy.

3. Jakie dane gromadzimy

Dane dotyczące konkretnej osoby są gromadzone dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy dobrowolnie Pani/Pan zadecydują o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób wyda Pani/Pan odpowiednią zgodę. W ten sposób akceptuje Pani/Pan następujące warunki wykorzystania danych. Dane osobowe, które nam Pani/Pana powierza obejmują w szczególności: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane firmy m.in.; adres firmy, numer telefonu, e-mail. Zapewniamy, że gromadzone przez nas dane osobowe są zgodne z celami ich przetwarzania a także przechowywane wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne, stosownie do art.18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystania danych:

a) możliwość odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym,
b) nawiązanie kontaktu z klientem,
c) proces obsługi klienta, prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną,     przekazywanie informacji handlowej, wysyłanie materiałów informacyjnych, ofert handlowych, kontakt z producentem maszyn, kontakt z serwisami.

5. Bezpieczeństwo

Firma Cleaning Company będzie przechowywać Pani/Pana dane bezpiecznie i dlatego podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby chronić dane przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą. Osoby z którymi się Pani/Pan kontaktują, zobowiązane są do poufnego traktowania tych danych i do wykorzystywania ich jedynie zgodnie z przeznaczeniem.  

W usprawiedliwionych przypadkach może zachodzić konieczność przekazania Pani/Pana danych do innych osób. Jednak także wówczas  dane będą traktowane poufnie. Każda osoba, która udostępniła nam swoje dane osobowe, ma nie tylko prawo do dostępu do nich lecz również żądania od nas ich poprawienia, aktualizacji, udostępnienia, uzupełnienia a także zaprzestania ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych: 
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, prosimy skontaktować się z firmą Cleaning Company.

Prawo do przenoszenia: 
Gdy firma Cleaning Company przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma Pani/Pan prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Pani/Pana lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:
Ma Pani/Pan prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

Prawo do usunięcia danych:
Ma Pani/Pan prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane firmę Cleaning Company, za wyjątkiem sytuacji gdy:

-dokonano zakupów , zachowamy Pani/Pana dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
-firma przetwarza dane niezgodnie z literą prawa

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Cleaning Company: 
Ma Pani/Pan prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Cleaning Company. Firma zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Pani/Pana interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia:  
Ma Pani/Pan prawo zażądać, aby firma Cleaning Company ograniczyła przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych pod następującymi warunkami:

-jeśli nie zgodzi się Pani/Pan na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu firmy Cleaning Company, wtedy ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
-jeśli zgłosi Pani/Pan, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy firma Cleaning Company musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
-jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy może Pani/Pan nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania swoich danych osobowych.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym: 
Jeśli uważa Pani/Pan, że firma Cleaning Company przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy się z nami skontaktować. Ma Pani/Pana prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

6. Korzystanie z wtyczek Social Media

Wtyczki („plug-ins”) portali społecznościowych takich jak facebook.com mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc, Youtube.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Youtube na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

– Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook i Youtube http://www.facebook.com/policy.php
– https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Jeżeli nie zgadza się Pani/Pana na przetwarzanie  swoich danych osobowych prosimy o kontakt.